Kvalitet HHX

Kvalitetsarbejdet på Det Blå Gymnasium, Vestfyn sker i henhold til Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser nr. 497 af 18. maj 2017 kap. 10 §59-63.

Kvalitetshjulet giver et overblik over, hvorledes vi arbejder systematisk med kvalitet og indhentning af kvalitetsdata opdelt på funktion og evalueringsområde.

Kvalitetshjul HHX

Der udarbejdes årligt en skriftlig selvevaluering og opfølgningsplan, der drøftes med gymnasiets bestyrelse og efterfølgende offentliggøres på gymnasiets hjemmeside (primo februar).

Selvevalueringen tager udgangspunkt i følgende evalueringsområder og kvalitetsindikatorer.

Selvevalueringer og opfølgningsplaner

Elevernes faglige niveau

Der foretages regelmæssigt en intern evaluering af elevernes faglige udvikling og standpunkt jævnfør gymnasiets evalueringsstrategi. Formålet hermed er at bevidstgøre eleverne om eget fagligt standpunkt og læringspotentiale.

Evalueringsstrategi HHX

Gennemførelse af elevtrivselsanalyse

Gymnasiet gennemfører hvert år i december en obligatorisk elevtrivselsundersøgelse (ETU) for alle elever via STIL med henblik på at forbedre elevernes trivsel og skolens læringsmiljø. Trivselsundersøgelsen består af følgende fire trin:

 1. Dataindsamling
  Gymnasiet kontaktes af STIL med henblik på tidspunktet for gennemførelsen af undersøgelsen. Gymnasiets ledelse orienterer om og gennemfører i samarbejde med klassekoordinatorerne evalueringen i de enkelte klasser.
 2. Dataanalyse
  Ledelsen udarbejder på grundlag af de offentliggjorte data i Uddannelsesstatistik.dk en analyse af resultaterne.
 3. Præsentation
  Gymnasiets ledelse drøfter analysens resultater med bestyrelsen og gymnasiets undervisere.
 4. Opfølgning
  På baggrund af en drøftelse af resultaterne fastlægges det aktuelle ændringsbehov og der opstilles løsningsforslag (opfølgningsplan).
 
Elevtrivselsundersøgelser på Det Blå Gymnasium, Vestfyn:

Gennemførelse af undervisningsmiljøvurdering

Hvert tredje år gennemføres der desuden en undervisningsmiljøvurdering af det psykiske og æstetiske miljø på skole.

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2021/2022