Kvalitet EUX

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet Vestfyn, EUD/EUX sker i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1619 af 27. december 2019 kap. 2 §5-9.

Kvalitetshjulet giver et overblik over, hvorledes vi arbejder systematisk med kvalitet og indhentning af kvalitetsdata opdelt på funktion og evalueringsområde i forhold til de fire klare mål.

Kvalitetshjul EUD_EUX

Selvevalueringen tager udgangspunkt i følgende evalueringsområder og kvalitetsindikatorer.

Selvevalueringen og opfølgningsplanen drøftes med medarbejdere, elever og det lokale uddannelsesudvalg og offentliggøres efterfølgende på skolens hjemmeside.

Gennemførelse af elevtrivselsanalyse

Skolen gennemfører hvert år i december en obligatorisk elevtrivselsundersøgelse (ETU) for alle elever via STIL med henblik på at forbedre elevernes trivsel og skolens læringsmiljø. Trivselsundersøgelsen består af følgende fire trin:

 1. Dataindsamling
  Skolen kontaktes af STIL med henblik på tidspunktet for gennemførelsen af undersøgelsen. Skolens ledelse orienterer om og gennemfører i samarbejde med klassekoordinatorerne evalueringen i de enkelte klasser.
 2. Dataanalyse
  Ledelsen udarbejder på grundlag af de offentliggjorte data i Uddannelsesstatistik.dk en analyse af resultaterne.
 3. Præsentation
  Ledelsen drøfter analysens resultater med bestyrelsen og gymnasiets undervisere.
 4. Opfølgning
  På baggrund af en drøftelse af resultaterne fastlægges det aktuelle ændringsbehov og der opstilles løsningsforslag (opfølgningsplan).
Elevtrivselsundersøgelser på Det Blå Gymnasium, Vestfyn:

ETU EUD_EUD skoleåret 2022/2023
ETU EUD_EUX skoleåret 2021/2022

Gennemførelse af undervisningsmiljøvurdering

Hvert tredje år gennemføres der desuden en undervisningsmiljøvurdering af det psykiske og æstetiske miljø på skole.

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2021/2022